تعالی معنوی

اجتماعی- مذهبی

اهمیت کاردراسلام

اسلام به کارارزش والایی داده است،به گونه ای که کارکردن راازبزرگ ترین عبادت هاووسیله ای برای تقرب الهی شمرده است .دراسلام کارگرشهیدزنده وکارگری شغل انبیادانسته شده است ،وازراه کسب وکارحلال ضمن تامین معاش روزانه می توان به بهشت وعده داده شده الهی رسیدازنظراسلام همه مردم بایدبه کاروحرفه ای اشتغال داشته باشندانسانی که کارنمی کندوتنهابه عبادت وپرستش خدای متعال بسنده می کندخداونددعای اورااستجابت نمی کنداگردرجامعه ای براساس اموزه های دینی عمل شودوکاارزش یابدوبه عنوان مایه رستگاری ووسیله تقرب به پروردگاربه آن نگریسته شودفرهنگ کارتقویت خواهدشدوالبته برایندچنین اندیشه ای،ابتکار،خلاقیت،رشدوتوسعه به معنای عام خواهدبودکاروتلاش سیره تمامی پیامبران الهی بوده است.ازنظرپیامبرگامی اسلام شان ومنزلت کارگران درردیف انبیاست ومقام کارگری،ازدیدگاه ائمه معصومین شان والایی داردکارکردن سبب عزت نفس مسلمین شده وانسان به کمک دیگران امیدنبنددودست گدایی ونیازبه سوی هرکس وناکث درازنکندوشرافت انسانی خودراخدشه دارننمایدانسان تن آسانزدخداوندهیچ ارج وقربی نداردامام صادق (ع)می فرماید:<خداوندازخواب زیادوبی کاری پیوسته نفرت دارد>.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:25  توسط هادی امیدی  |